waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Strijkviertelplas blijft onder voorwaarden open voor recreatie

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Strijkviertelplas blijft onder voorwaarden open voor recreatie
De resultaten van het onderzoek geven aan dat het voor de recreant verantwoord is om te recreëren in het recreatiegebied Strijkviertel. Wel wordt een aantal voorwaarden aan de openstelling gesteld. Allereerst zal een aantal obstakels die zijn aangetroffen op de waterbodem (0-4 meter) bij de oevers moeten worden verwijderd. Daarnaast moeten objecten die dieper liggen dan 4 meter nader worden onderzocht en indien nodig verwijderd. De milieukwaliteit van de plas moet door regelmatige metingen worden bewaakt. Tenslotte moet er een plan van aanpak worden gepresenteerd om te komen tot een beheerplan. Afgesproken is dat deze maatregelen voor 1 mei aanstaande worden gerealiseerd.

Bron: provincie Utrecht


De directe aanleiding voor het onderzoek was de vondst van enkele (resten van) vaten in het noordelijke deel van de plas in het begin van dit jaar. De mogelijke aanwezigheid van een verontreiniging en de geschiedenis van de plas hebben de betrokken partijen doen besluiten om voor de start van het nieuwe zwemseizoen onderzoek te doen naar de kwaliteit van het oppervlaktewater (zwemwater), de bodem van de plas en de oevers. De Strijkviertelplas is in 1986 ingericht als recreatieterrein. Ook de kwaliteit en de dikte van de deklaag die in 1986 is aangebracht, is onderzocht.
Resultaten

Water
De onderzochte oppervlaktewatermonsters voldoen aan de normen van de Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden.

Landbodem
Op het strand en de ligweide kan zonder risico's worden gerecreëerd. In de ruigere delen (op plekken langs de oostzijde, zuidzijde, noordzijde) is aan het oppervlak puin aangetroffen. Dit puin is in het verleden gestort ter bescherming van de oevers. Uitgebreid onderzoek van de bovengrond in het noordelijke moerasbos, waar de restanten van de vaten zijn aangetroffen, laat geen noemenswaardig verhoogde gehalten aan verontreinigingen zien. Op het moerasbos is in 1986 geen deklaag aangebracht om de natuurontwikkeling niet te verstoren.

Waterbodem
De waterbodem langs de gehele oever en de door de recreanten gebruikte oeverstroken (ligweiden en strand) is zeer intensief onderzocht. De afdeklaag op de waterbodem bestaat uit minimaal 1 meter zand en in de zuidoostelijke hoek uit klei en veen. In het laboratorium zijn monsters van de waterbodem onderzocht op mogelijke verontreiniging. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen risico's zijn voor de recreant. Slechts op één locatie in de waterbodem wordt de norm overschreden. Dit betreft arseen in een veenmonster, wat kan worden beschouwd als een van nature voorkomend fenomeen.

Met meetapparatuur is de waterbodem van de gehele plas onderzocht en is de bodemdiepte gemeten. De diepte van de plas is maximaal 8,5 meter. De waterbodem bestaat uit lagen veen, zand, silt of slib. Het verloop van de bodemdiepte is zeer gelijkmatig. De oevers zijn stabiel. De inrichting uit 1986 is nog intact. Er zijn ook metingen verricht met een gradiometer. Dit apparaat meet verstoringen in het magnetische veld van de aarde, hetgeen duidt op de aanwezigheid van ijzerhoudende materialen. De plas is met de gradiometer onderzocht. Een duikploeg heeft tot een waterdiepte van circa 4 meter de gehele oeverzone geïnspecteerd. De duikploeg vond onder meer een autowrak, en tientallen objecten van hout of steen, (restanten van) vaten, ijzeren buizen en dergelijke. De meeste objecten zijn gelegen op de in 1986 aangebrachte zandlaag.

Oordeel
Voor het beoordelen van de risico's voor de volksgezondheid is gebruik gemaakt van een speciaal ontwikkeld computermodel. Uit de berekeningen blijkt dat er geen gezondheidsrisico's bestaan voor de recreant. Dit resultaat komt overeen met het oordeel van de Geneeskundige en Gezondheidsdienst. De kwaliteit van het zwemwater voldoet aan de normen van Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden. Uit dit onderzoek en voorafgaande onderzoeken blijkt dat de milieukwaliteit onveranderd voldoet aan de milieunormen. Deze bevinding wordt onderschreven door de Regionale Inspectie voor de Milieu Hygiene. Op de waterbodem is een aantal objecten aangetroffen waaraan recreanten zich kunnen verwonden of bezeren. Deze obstakels moeten worden verwijderd voor de aanvang van het zwemseizoen. Daarnaast moet er helderheid komen over de objecten die zich beneden de vier meter bevinden. Objecten die een gevaar kunnen opleveren, moeten worden verwijderd. Ook moet een beheerplan worden gemaakt om de gezondheid, hygiëne en veiligheid voor de recreant goed te waarborgen.
datum: 18 april 2000 | bron: - |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink