waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Merenproject belooft winst

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2018 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Merenproject belooft winst
Leeuwarden – Zonder nieuwe investeringen in het Friese merengebied, zullen de inkomsten uit watersport in Fryslân de komende jaren met zo’n 10 procent afnemen. Wordt er wél op grote schaal geïnvesteerd, dan is er nog een groei van 5 procent te verwachten. Het verschil tussen die twee scenario’s bedraagt 30 à 35 miljoen gulden per jaar.

Dat blijkt uit een voorlopig onderzoek naar de economische effecten die zijn te verwachten na uitvoering van het Friese Merenproject. Voor dit project, een pakket maatregelen ter waarde van totaal 685 miljoen gulden, is de provincie Fryslân momenteel geld aan het inzamelen in Den Haag. Er wordt gemikt op bijdragen uit onder meer het Kompas-programma (de "Langmangelden’) en het ICES-fonds (het aardgasgeld dat door verscheidene departementen wordt verdeeld). Zelf heeft Fryslân al 50 miljoen gulden voor het Merenproject gereserveerd.

In Den Haag moet het geld van verschillende ministeries komen, omdat het project zeer uiteenlopende investeringen omvat. Op het programma staan de bouw van vijf aquaducten en het verhogen van vijftig bruggen, het opwaarderen van toeristische dorpscentra ("minimaal vijf watersportkernen’), het uitbaggeren van meren en vaarwegen (500 kilometer), realisatie van 2000 extra aanlegplaatsen en vijftig "overstapplaatsen" waar watersporters op de fiets kunnen stappen, en het verbeteren van recreatieve voorzieningen.

Het baggeren wil de provincie bovendien combineren met de versterking van 150 kilometer oever en 890 kilometer kaden (een verantwoordelijkheid van de waterschappen), het realiseren van extra "waterberging" en de aanleg van natte natuur (een doelstelling van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij).

Verscheidene programmapunten zijn al in voorbereiding. Voor de bouw van drie aquaducten (Jeltesloot, Woudsend en Galamadammen) is bijvoorbeeld aan vijf bedrijven gevraagd of ze een "integrale offerte" kunnen uitbrengen. Daaruit moet blijken of de bouw van de aquaducten voordeliger uitkan wanneer ontwerp en uitvoering van de drie gecombineerd worden.

Spoorbrug

Een van de vaarroutes die het eerst aan de beurt komen, is de "staande-mastroute" tussen Akkrum en Leeuwarden. Tijdens een excursie van de twee betrokken statencommissies vertelde projectleider J. Goos gisteren dat er net besloten is om "het traject tussen Akkrum en Grou op te starten". In dat traject vormt vooral de spoorbrug bij Akkrum een bottleneck.
Volgend jaar begint de aanpak van de Middelseeroute, tussen Sneek en Leeuwarden. Alle bruggen worden op 2,5 meter hoogte gebracht en ter hoogte van Scharnegoutum wordt een verbindingskanaal gegraven van de Zwette naar de Houkesloot.
datum: 24 november 2001 | bron: Friesch Dagblad |  rubriek: algemeen

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink