waterbodem.nl, alles op het gebied van waterbodem, onderzoek, beleid, onderhoud, baggerwerkzaamheden, verwerkingstechnieken, toepassingsmogelijkheden baggerspecie, storten, depots, automatisering, Slibdepot IJsseloog over tien jaar misschien vol

Nieuws
alle berichten
algemeen
baggeren
beleid
depots
kwaliteit
meten en analyseren
normering
protesten en acties
risico's
verwerking

Artikelen
baggerplannen
beleid
NVN5720
probleemstoffen
protocollen
toetsing
veldonderzoek
verwerking

Literatuur
Nieuwsbrieven
Publicaties

Handig
begrippenlijst
afkortingen
klasse-indeling
agenda
normen
vacatures
links

Informatie
colofon
contact

2000-2019 : Wegens tijdgebrek is de info niet overal meer actueel
Slibdepot IJsseloog over tien jaar misschien vol
KETELHAVEN - Het duurt nog wel tien jaar voordat slibdepot IJsseloog in het Ketelmeer vol is. De vergunningen voor de bouw en de exploitatie lopen in 2005 af. Rijkswaterstaat is bezig met de aanvraag voor een nieuwe vergunning. De start van de sanering van het westelijke deel van het Ketelmeer is voor 2007 gepland.

Evaluatie van de saneringswerkzaamheden voor het oostelijke deel van het Ketelmeer heeft geleid tot gewijzigde inzichten. Zo is uit een onderzoek gebleken dat de vervuiling misschien minder gevaarlijk is dan aanvankelijk werd aangenomen. In dat geval kan er meer slib kan worden verwerkt voor hergebruik, wat overigens ook een voorwaarde is voor de nieuwe vergunningen. Rijkswaterstaat beslist na de toetsing in 2005 hoe de sanering zal worden uitgevoerd.

Behalve voor baggerspecie uit andere delen van het stroomgebied van de Rijn en de IJssel zal er wel de gewenste ruimte gereserveerd blijven voor de specie uit het westelijke deel van Ketelmeer. Douwe van t Zet, beheerder van IJsseloog, zei dit woensdagavond in restaurant Lands End tijdens een drukbezochte informatieavond voor omwonenden, onder meer uit Schokkerhaven en Ketelhaven.

Het slibdepot is inmiddels voor eenderde deel gevuld met niet reinigbare baggerspecie. De beheerder verzekerde de omwonenden dat het depot geen gevaar oplevert voor de omgeving, terwijl de ringdijk ook sterk en hoog genoeg is. Ook voor stankoverlast hoeven de omwonenden niet te vrezen omdat de specielaag steeds toegedekt blijft. Van t Zet: We pompen er steeds water op. Afgezien daarvan controleren we en meten we voortdurend de stand van zaken.

In de planning zit deze zomer de aanleg van de vaargeul Hanzerak-Oost. Na de zomer begint de samering van de twee jachthavens in Ketelhaven. Dat zou volgens Wietze van den Herberg van rijkswaterstaat aanvankelijk in combinatie gebeuren met de aanleg van een nieuwe jachthaven, maar de plannen van de projectontwikkelaar en gemeente zijn vertraagd. Vandaar dat Rijkswaterstaat besloten heeft om niet langer met de schoonmaak te wachten.

Van den Herberg kondigde verder aan dat de dijkversterking klaar is op Schokkerhaven en Ketelhaven na. Verder moet de verharding op de dijkwegen nog worden afgewerkt. Voor Ketelhaven zijn de plannen nog niet rond. Het komende jaar hebben we daar duidelijkheid over. Een toetsing aan de normen heeft ons geleerd dat er wel wat moet gebeuren.
datum: 27 februari 2004 | bron: De Stentor |  rubriek: depots

Pagina
print versie

Laatste nieuws
Sanering bodem Ketelmeer-West
Baggerwerkzaamheden in grachten Zwartsluis
Waterschap pakt Nunbeek aan
Sdu uitgvers publiceert Praktijkboek Waterbodem
MWH lanceert het Handboek Waterbodem
Sint kan weer vlot en veilig door Groningse grachten varen!
Aangepast TOWABO verwacht in juli en september 2008
Baggerslib in tube direct bruikbaar als oeverbeschoeiing
Besluit bodemkwaliteit per 1 juli volledig van kracht
Grachten en vaarten in Sneek weer schoon

Software
ASAP Utilities (Excel)
BOKS
BoorManager
Towabo/Bever

Nieuws te melden?
Heeft uw bedrijf nieuws te melden en wilt u in aanmerking komen voor publicatie op waterbodem.nl? Stuur dan uw nieuws, productnieuws of persbericht naar de redactie ....realisatie website en online marketing:
eGate Internet Solutions


redactie:
Merijn Bolkestein
Bastien Mensink